Sammendrag av vilkår:

  • Jeg har lest og godtar nettsidens vilkår og betingelser.

  • Jeg har lest og godtar begrensningene på redigeringer som vist på FAQ-siden.

  • Jeg forstår at WP Nordic har rett til å øke eller avvise kjøpte nettsideutviklingspakker eller support hvis prosjektoverfanget er for stort, eller de kan velge å bare bygge deler av prosjektet.
  • Kunden forstår at WP Nordic gir all støtte via epost og deres supportdashboard, og ikke via telefon, chat, SMS eller lignende.

  • Jeg forstår at hver serviceavtale dekker kun en enkelt nettside.

  • Jeg forstår at de fleste nettsideredigeringer krever 24-48 timer for å bli fullført.

  • Jeg forstår at redigeringer kun er innenfor WordPress-nettsiden og ingen andre programvarer.

  • Jeg forstår at hastighetsoptimalisering kan ta 1-2 uker før positive resultater oppnås.

Vilkår

Under kan du lese fullstending vilkår

1. Virkeområde og avtaleparter

OWUP AS juridisk enhet har organisasjonsnummer 918 879 943.

WP Nordic er markedsføringsnavnet for OWUP AS. OWUP AS har patent på WPNordic.

Avtaleparter er OWUP / WP Nordic og den som er registrert som kunde hos WP Nordic, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten. Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene.

For bestemte tjenester og kundegrupper gjelder spesielle vilkår i tillegg til disse generelle forretningsvilkårene.

For nærmere informasjon om de enkelte tjenestene se www.wpnordic.no, kontakt WP Nordic kundesenter på www.wpnordic.no/kontakt eller på telefon 91994567.

I tilfelle motstrid går særvilkår foran disse generelle vilkårene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye.

Hvis en kunde tar i bruk WP Nordic tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert WP Nordics generelle vilkår og eventuelle særvilkår for den aktuelle tjenesten.

Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som av kunden er gitt tilgang til tjenestene. Vilkårene omfatter også dennes bruk.

2. Aksept av vilkår

Kunden bekrefter å ha lest og akseptert nettsidens vilkår og betingelser.

Kunden bekrefter å ha lest og akseptert begrensningene på redigeringer som vist på FAQ-siden.

3. Nærmere om levering av tjenester

Levering av tjenester fra WP Nordic skjer gjennom epost. Kunden forstår at WP Nordic gir all støtte via epost og deres supportdashboard, og ikke via telefon eller chat, sms eller lignende..

4. Kundens opplysningsplikt

Når avtalen blir inngått, skal fysiske personer (forbrukerkunder) oppgi navn, og epost og fakturaadresse(om faktura er valgt), om sistnevnte ikke er identisk med bostedsadressen.

Juridiske personer (bedriftskunder) skal oppgi navn, postadresse, fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med postadressen, og kontaktperson.

Hvis mulig, skal det oppgis en eller flere elektroniske kontaktadresser, som telefonnummer, e-postadresse e.l., som kan benyttes ved henvendelser fra WP Nordic.

Dersom andre enn kunden selv regelmessig skal være bruker, plikter kunden å opplyse om korrekt bruker informasjon som navn, fødselsdato og adresse.

For at WP Nordic skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, skal kunden snarest mulig melde adresseendringer og andre endringer av betydning for kundeforholdet til WP Nordic. Dersom WP Nordic ikke har korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, kan WP Nordic ikke oppfylle sin avtaleforpliktelse og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet.

Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til tjenesten, om at opplysninger om bruk av tjenesten vil kunne bli utlevert fra WP Nordic til kunden. Se for øvrig pkt. 9 om behandling av personopplysninger.

5. Priser

Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenester finnes i tilbud og kontrakten som sendes til kunde.

WP Nordic har rett til å øke eller avvise kjøpte nettsideutviklingspakker eller serviceavtale/support hvis prosjektoverfanget er for stort, eller de kan velge å bare bygge deler av prosjektet.

6. Betaling og klage på faktura

Kunden må betale eventuell etableringspris og faste, løpende priser på forskudd. Bruk som ikke er inkludert i en fast pris, faktureres etterskuddsvis. Hvis fakturabeløpet er under et visst beløp, fastsatt av WP Nordic, sendes ikke faktura. Beløpet videreføres da til neste fakturaperiode.

Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage til WP Nordic innen betalingsfristens utløp.

 

7. Oppsigelse

Oppsigelse av tjenester skal skje skriftlig. Kunden kan til enhver tid si opp avtalen med umiddelbar virkning. Ved oppsigelse fra WP Nordic vil kunden få melding om dette.

8. Forståelse av tjenester

Kunden forstår at hver serviceavtale dekker kun en enkelt nettside.

Kunden forstår at de fleste nettsideredigeringer krever 24-48 timer for å bli fullført.

Kunden forstår at redigeringer kun er innenfor WordPress-nettsiden og ingen andre programvarer.

Kunden forstår at hastighetsoptimalisering kan ta 1-2 uker før positive resultater oppnås.